KBT-Rakennus Oy logo
Kosteusmittaus
Kosteusmittaus

Kosteusmittaus

Kosteusmittaukset omissa kohteissa pintamittauksena. Laajemmat kosteuskartoitukset yhteistyössä Polygon Group Jyväskylä.

Milloin kosteusmittaus on syytä tehdä?

Kosteusmittauksia suoritetaan uudisrakentamisen yhteydessä sekä kuntotutkimusten ja -kartoitusten yhteydessä. Uudisrakennusten päällystysmittaukset ovat tärkeitä, jotta pintamateriaaleja ei asenneta liian kostealle alustalle. Materiaalivalmistajien takuun ehtona on riittävän kuiva alusta ja ohjeiden mukaan tehty asennus.

Monia sisäilmaongelmia syntyy liian nopean päällystämisen seurauksena. Aistinvaraisesti betonilaatan kuivuutta ei voi todeta eikä 1 cm/viikko kuivumisnopeus pidä nykyisillä alapohjarakenteilla paikkaansa.

Miten kosteusmittaus toteutetaan?

Kuntotutkimuksissa kosteusmittauksia tehdään rakenteiden kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan selvittämiseksi sekä vesivahinkojen laajuuden selvittämiseksi. Varsinaisten kosteusmittausten kohdentamiseksi käytetään usein apuna pintakosteudentunnistinta. Pintakosteudentunnistimella voidaan kartoittaa rakennetta rikkomattomatta pintakosteuksia, mutta menetelmällä saadaan ainoastaan suuntaa antavia tuloksia.

Meiltä löytyvät ajantasaiset ja kalibroidut välineet kosteuksien mittaamiseen betonista, puusta, rakenteista ja ilmasta. Lämmitysputkien paikantamiseen käytetään apuna lämpökameraa, jotta mittauksissa ei porata putkiin.

Erilaisia tapoja suorittaa kosteusmittausriippuen materiaaleista

Monet kosteusmittaukset voidaan suorittaa suoraan pinnasta tai sisäilmasta, jolloin rakenteita tai pintoja ei tarvitse avata tai porata. Rakenteista tehtävissä kosteusmittauksissa taas rakenteita täytyy porata tai muuten avata esimerkiksi viiltämällä pieni viilto muovimattoon, jonka alta kosteutta halutaan mitata.

Pintamittaukset

Pinnoilta tehtävät kosteusmittaukset sopivat parhaiten tilanteisiin, joissa halutaan paikantaa mahdollisia selkeästi kosteampia kohtia. Pintamittauksessa kartoitetaan tutkittavat rakenteet systemaattisesti ja verrataan niiden tuloksia saman materiaalin kuivan alueen tuloksiin. Pintakosteusmittaus tehdään rikkomatta rakenteiden pintaa.

Mittaukset sisäilmasta

Moni tekijä vaikuttaa sisäilman kosteuteen, joten mittaajan on osattava huomioida tuloksia analysoidessaan ulkoilman kosteus, ilmanvaihto, tilan kosteuslähteet sekä sisäilman ja ulkoilman lämpötilat. Sisäilman suhteellinen kosteus saattaa vaihdella jopa tuntien aikavälillä, joten luotettavan tuloksen saamiseksi mittauksen tulisi kestää päivästä viikkoon.

Jos sisäilman kosteusmittaus paljastaa poikkeuksia huoneilmassa ja tilassa epäillään kosteusvauriota, siellä tulisi tehdä tarkempia kosteusmittauksia.

Mittaukset tuuletustiloista

Tuuletustiloja ovat esimerkiksi ryömintätilalliset alapohjat, tuuletusraolliset seinärakenteet sekä tuuletustilalliset tai -välilliset yläpohjat. Muun muassa myös maanvaraiset alapohjat ja kevytsorakatot saattavat joissakin tapauksissa olla tuuletettuja. Tuuletustilan mittauksella saadaan selville, toimiiko tilan tuuletus oikein.

Kosteusmittaukset tehdään tilan ilmasta tai sen rakenteiden pinnalta. Kosteusmittauksen tulisi kestää vuorokaudesta noin viikkoon, jotta tuloksia voidaan analysoida luotettavasti.

Mittaukset rakenteiden sisältä

Rakenteiden sisältä voidaan mitata niiden suhteellista kosteuspitoisuutta tai materiaalin kosteuspitoisuutta. Rakenteiden sisältä tehtävissä kosteusmittauksissa niiden pintaa tulee rikkoa, jotta päästään mittaamaan tarpeeksi syvältä tai saadaan tarvittava koepala.

Suhteellinen kosteusmittaus tutkii materiaalin huokosilman kosteuspitoisuutta anturin avulla, kun taas materiaalin kosteuspitoisuuden mittauksella selvitetään materiaalista otetun näytepalan kosteussisältö.

Rakenteiden kosteusmittaus tehdään silloin, kun epäillään kosteusongelmaa rakenteessa. Mittauksen avulla voidaan kartoittaa kosteuden laajuus ja todentaa mahdollinen kosteuden lähde.